Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: Obec Chlum
 2. Důvod a způsob založení: Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.
 3. Organizační struktura: Zastupitelstvo obce, Ostatní dokumenty viz rubrika Povinně uveřejňované informace
 4. Kontaktní spojení:
  Kontaktní poštovní adresa: Obec Chlum, Chlum 43, pošta Blatná 388 01
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Chlum, Chlum 43, pošta Blatná 388 01
  Úřední hodiny: viz
  Telefonní čísla: viz
  Adresa internetové stránky: https://www.chlum-blatna.cz/
  Adresa e-podatelny: viz
  Datová schránka: viz
 5. Případné platby lze poukázat: viz
 6. IČO: 48222631
 7. DIČ: Obec Chlum je plátce daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty:
  Seznamy hlavních dokumentů: viz rubrika Povinně uveřejňované informace
  Rozpočet: viz rubrika Rozpočtová opatření
 9. Žádosti o informace: Obec Chlum, Chlum 43, pošta Blatná 388 01
 10. Příjem žádostí a dalších podání: Obec Chlum, Chlum 43, pošta Blatná 388 01
 11. Opravné prostředky:
  Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně obce nebo poštou, případně elektronicky chlum.mst@seznam.cz
 12. Formuláře:
 13. Popisy postupů: návody pro řešení životních situací
  1.) Odkazy na návody na řešení různých životních situací: naleznete na určitých odborech úřadu, naleznete na portálu veřejné správy ČR více ZDE
  2.) Krizové situace a jejich řešení: Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty: Hasičský záchranný sbor ČR
 14. Předpisy:
  Nejdůležitější používané předpisy: Přehled zákonů a předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách.
  Vydané právní předpisy: viz Vyhlášky
 15. Úhrady za poskytování informací:
  Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 16. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  Nadřízený orgán – Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 17. Licenční smlouvy:
  žádné
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz dokumenty:
  Přezkum hospodaření za rok 2016
  Dílčí přezkum za rok 2017