SDH – vybavení členů jednotky obce (povinná publicita)

SDH – vybavení členů jednotky obce (povinná publicita)

Obec Chlum, Chlum 43, 388 01 Blatná
V rámci Dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ jsme pořídili nové vybavení členů jednotky obce za celkovou sumu 83 217,- Kč. Z dotačního programu od Jihočeského kraje nám byla přispěna částka 41 000,- Kč.

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

SMOOS: Pozvánka na VH • Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozdělovník: 


Pozvánka na VH 

V š e m

starostům městských úřadů

starostům obecních úřadů

 • členům SMOOS

                                                                    

 Strakonice  2020-05-27

                                                                                  

Vážená paní starostko,

Vážený pane starosto,

 

dovolte mi, abych Vás pozval na Valnou hromadu SMOOS, která se bude konat 

 

v úterý 30. června 2020 od 16:00 hod.

ve velké zasedací síni MěÚ Strakonice – Velké náměstí 2, Strakonice

 

 

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba ověřovatele zápisu, určení zapisovatele zápisu
 4. Vystoupení hostů
 5. Příprava na VH ČSAD STTRANS
 6. Schválení závěrečného účtu, na vědomí zpráva o hospodaření a jeho přezkumu

za rok 2019

 1. Zpráva o činnosti SMOOS za první pololetí 2020
 2. Informace o dotacích na podporu činnosti mikroregionu
 3. Příprava nové strategie MAS Strakonicko
 4. Informace o projektu MAP II v ORP Strakonice, ORP Vodňany a ORP Blatná
 5. Různé (RUD, SMOJK)

 

Zároveň Vás žádám o vyvěšení závěrečného účtu (v příloze) a výsledku hospodaření SMOOS (ke stažení na www.smoos-st.cz) v zákonné době. Kopii tohoto dokumentu s podpisem a razítkem obce přivezte na Valnou hromadu SMOOS – případně doručte p. Švelchové.

 

Vaše účast včetně tohoto dokladu je nutná ke schválení závěrečného účtu SMOOS. Usnášeníschopnost musí být zaručena. V krajním případě svoji neúčast předem omluvte na telefonním čísle 383 387 331 nebo 601 335 540 a přeneste písemnou plnou mocí hlasovací právo na některého ze zúčastněných nebo náhradníka z řad vašeho zastupitelstva.

 

S pozdravem

 

                                                                                                        Ing. Václav Valhoda

                                                                                                         předseda SMOOS

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 11.06.2020 od 2000 hod.  se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Výběr nájemce obecních pozemků
5) Závěrečný účet obce za rok 2019
6) Účetní závěrka obce za rok 2019
7) Závěrečný účet SOBu za rok 2019
8) Výběrové řízení na práce v lese
9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 02.06.2020