VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

 

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

 

Identifikace veřejné zakázky:

Místní komunikace Chlum

 

Identifikační údaje zadavatele:

Název:                        Obec Chlum

Sídlo:                           Chlum 43, 388 01  Blatná

IČ:                               48222631

Zastoupená:                starostou Ing. Radimem Paulusem, tel. 725 035 423, e-mail:                          chlum.mst@seznam.cz

 

Předmět změny zadávací dokumentace č. 1

Ke změně zadávací dokumentace č. 1 dochází z iniciativy zadavatele. Jejím předmětem je prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu pro otevírání obálek, což se mění následovně:

 

Uchazeči o veřejnou zakázku doručí svou nabídku nejpozději v úterý 14. června 2022 do 16 hodin.

 

Nový termín otevírání obálek je úterý 14. června 2022 v 17 hodin.

 

 

            K výše uvedeným změnám dochází z důvodu zjištění chyby v rozpočtu. V současné době se přepracovává rozpočet, který bude prostřednictvím vysvětlení/změny zadávací dokumentace č. 2 zveřejněn v následujících dnech.

 

V Chlumu, dne 3. června 2022

 

Za zadavatele: Ing. Radim Paulus – starosta            ……………………………………………

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Viz dokument

Výzva a ZD – Chlum MK 2022

Přílohy:

Příloha č. 1A – PD MK 5c

 

Příloha č. 1B – Technický popis záměru MK 8c

Příloha č. 2 – soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4A – stavební povolení MK 5c

Příloha č. 4B – sdělení k záměru opravy komunikace MK 8c

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Příloha č. 6 – ČP o základních kvalifikačních předpokladech

Příloha č. 7 – ČP – seznam stavebních prací

Příloha č. 8 – ČP o poddodavatelích

Příloha č. 9 – ČP o pojištění

Příloha č. 10 – ČP ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 12.05.2022 od 1900 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů z účtů
3) Rozpočtové opatření
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
5) Závěrečný účet obce Chlum za 2021
6) Účetní závěrka obce Chlum za 2021
7) Výběrové řízení na pěstební práce v lese
8) Obecní komunikace
9) Různé

Vyvěšeno : 03.05.2022