Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR

(Článek naposledy aktualizován 14. 3. v 18.58)

 

Viz dokumenty

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 3. 2020 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Obecní les
5) Záměr pronájmu pozemku
p.č. 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 96, 97
– lom Škalí
6) Obecní vyhlášky
7) Výběrové řízení POV
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 03.03.2020

 

 

 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU KAMENOLOMU NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCE CHLUM

Obec Chlum zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r p r o n á j m u k a m e n o l o m u

(viz také Záměr na pronájem obecního kamenolomu)

na těchto pozemcích:

  • pozemek parc.č. 95/2, ostatní plocha o výměře 13 332 m2
  • pozemek parc.č. 95/3, lesní pozemek, o výměře 6 267 m2
  • pozemek parc.č. 95/4, ostatní plocha, o výměře 10 245 m2
  • pozemek parc.č. 95/5, ostatní plocha, o výměře 6 425 m2
  • pozemek parc. č. 95/7, ostatní plocha, o výměře 5 898 m2
  • stavební parc. č. 96, zastavěná plocha, o výměře 233 m2
  • stavební parc. č. 97, zastavěná plocha, o výměře 121 m2

nacházející se v k.ú. Chlum u Blatné , který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Zastupitelstvo obce Chlum rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne 10.2.2020 usnesením č.4/2020 o vyhlášení záměru pronajmout pozemky kamenolomu.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky písemně na adresu obce Chlum (Obec Chlum, Chlum 43, 388 01Blatná, e-mail: chlum.mst@seznam.cz).

Radim Paulus
Starosta obce Chlum