Projekt: Místní komunikace Chlum (povinná publicita)

Obec Chlum realizovala v roce 2022 projekt

„Místní komunikace Chlum“.

Předmětem projektu byla oprava místní komunikace s cílem zlepšení dopravní obslužnosti, zvýšení kvality místní komunikace, zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci a snížení dopadu provozu na místní komunikaci na životní prostředí.

Projekt
Místní komunikace Chlum“
je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

OPLOCENKY MZD OBEC CHLUM

Viz dokument, nebo prohlížeč níže

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce dne 18. 10. 2022

Obec Chlum
Obecní úřad Chlum
INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Chlum

Obecní úřad Chlum v souladu v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlum, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Radimem Paulusem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec Chlum – zasedací místnost obecního úřadu, Chlum 43

Doba konání : 18.10.2022 od 20.00 hod

Více viz 

Zasedání Zastupitelstva

 

Vyvěšeno : 11.10.2022

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

 

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

 

Identifikace veřejné zakázky:

Místní komunikace Chlum

 

Identifikační údaje zadavatele:

Název:                        Obec Chlum

Sídlo:                           Chlum 43, 388 01  Blatná

IČ:                               48222631

Zastoupená:                starostou Ing. Radimem Paulusem, tel. 725 035 423, e-mail:                          chlum.mst@seznam.cz

 

Předmět změny zadávací dokumentace č. 1

Ke změně zadávací dokumentace č. 1 dochází z iniciativy zadavatele. Jejím předmětem je prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu pro otevírání obálek, což se mění následovně:

 

Uchazeči o veřejnou zakázku doručí svou nabídku nejpozději v úterý 14. června 2022 do 16 hodin.

 

Nový termín otevírání obálek je úterý 14. června 2022 v 17 hodin.

 

 

            K výše uvedeným změnám dochází z důvodu zjištění chyby v rozpočtu. V současné době se přepracovává rozpočet, který bude prostřednictvím vysvětlení/změny zadávací dokumentace č. 2 zveřejněn v následujících dnech.

 

V Chlumu, dne 3. června 2022

 

Za zadavatele: Ing. Radim Paulus – starosta            ……………………………………………