VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

 

Identifikace veřejné zakázky:

Místní komunikace Chlum

 

Identifikační údaje zadavatele:

Název:                        Obec Chlum

Sídlo:                           Chlum 43, 388 01  Blatná

IČ:                               48222631

Zastoupená:                starostou Ing. Radimem Paulusem, tel. 725 035 423, e-mail:                          chlum.mst@seznam.cz

 

Předmět změny zadávací dokumentace č. 1

Ke změně zadávací dokumentace č. 1 dochází z iniciativy zadavatele. Jejím předmětem je prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu pro otevírání obálek, což se mění následovně:

 

Uchazeči o veřejnou zakázku doručí svou nabídku nejpozději v úterý 14. června 2022 do 16 hodin.

 

Nový termín otevírání obálek je úterý 14. června 2022 v 17 hodin.

 

 

            K výše uvedeným změnám dochází z důvodu zjištění chyby v rozpočtu. V současné době se přepracovává rozpočet, který bude prostřednictvím vysvětlení/změny zadávací dokumentace č. 2 zveřejněn v následujících dnech.

 

V Chlumu, dne 3. června 2022

 

Za zadavatele: Ing. Radim Paulus – starosta            ……………………………………………