Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních
přepisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §
10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).
územního samosprávného celku
Svazek měst a obcí okresu Strakonice
za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

více viz dokumenty: