Obec Chlum zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r p r o n á j m u k a m e n o l o m u

(viz také Záměr na pronájem obecního kamenolomu)

na těchto pozemcích:

  • pozemek parc.č. 95/2, ostatní plocha o výměře 13 332 m2
  • pozemek parc.č. 95/3, lesní pozemek, o výměře 6 267 m2
  • pozemek parc.č. 95/4, ostatní plocha, o výměře 10 245 m2
  • pozemek parc.č. 95/5, ostatní plocha, o výměře 6 425 m2
  • pozemek parc. č. 95/7, ostatní plocha, o výměře 5 898 m2
  • stavební parc. č. 96, zastavěná plocha, o výměře 233 m2
  • stavební parc. č. 97, zastavěná plocha, o výměře 121 m2

nacházející se v k.ú. Chlum u Blatné , který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Zastupitelstvo obce Chlum rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne 10.2.2020 usnesením č.4/2020 o vyhlášení záměru pronajmout pozemky kamenolomu.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky písemně na adresu obce Chlum (Obec Chlum, Chlum 43, 388 01Blatná, e-mail: chlum.mst@seznam.cz).

Radim Paulus
Starosta obce Chlum