Ministerstvo zemědělství 
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, následující
opatření obecné povahy:

Celý dokument je uveřejněn na stránce vyhlášky