Viz dokument (pdf)

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva

U spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, který  slouží  jako zdroj tepla pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění má jeho provozovatel povinnost do 31. 12. 2016 nechat zpracovat první kontrolu technického stavu a provozu,   tzv. revizi.

Provozovatelem spalovacího stacionárního zdroje, je ten, kdo opravdu zdroj provozuje. Může to být majitel objektu, kde se zdroj nachází, ale také např. nájemce.

Revize se provádí 1x za 2 kalendářní roky, první termín kontroly je do 31.12.2016.

Oprávněnou osobou, která může provádět revizi, je osoba pověřená výrobcem zařízení. Seznam osob najdete na internetových stránkách jednotlivých výrobců. Každá  osoba, která provádí revizi musí mít pověření od výrobce. A po provedení revize vystaví zprávu.

! Ne všichni technici příslušní např. k zapojení kotle, mají toto oprávnění. Je vhodné si vždy zkontrolovat na internetových stránkách výrobců.

Spalovací stacionární zdroj, který podléhá kontrole – má jmenovitý tepelný příkon  10 – 300 kW a je napojen na soustavu ústředního vytápění. Kromě kotlů to tedy mohou být i krbová kamna s výměníkem, kachlová kamna s výměníkem, krbové vložky s výměníkem. Jedná se o všechny zdroje, i např. ty, které byly instalovány v r. 2016.

Orgánem ochrany ovzduší, který si od provozovatele může vyžádat revizní zprávu je orgán ochrany ovzduší – obec s rozšířenou působností. Pro celé ORP Blatná tedy Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí.

Pokud fyzická osoba nenechá zpracovat revizi a na výzvu ji nepředloží, dopustí se přestupku, za který hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Pokud právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba nenechá zpracovat revizi a na výzvu je nepředloží, dopustí se správního deliktu, za který hrozí sankce až 50 000 Kč.

Cena za revizi se pohybuje většinou kolem 1000 – 1500 (+ cestovné). Některé „oprávněné osoby“ mají i tzv. množstevní slevy. Pokud v obci mají více zájemců, kteří se domluví na jeden den cena je nižší. V tomto případě je nutné zkontrolovat, na které výrobky má oprávnění.

Při hledání na internetových stránkách výrobců nehledejte jen
pod Jihočeských krajem. Vzdálenost některých oprávněných osob
např. z kraje Plzeňského je kratší.

  • 17 odst. 1 písm. h)

„provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“